Projekt / Pričakovani rezultati

LIFE ALGAECAN si bo prizadeval doseči naslednje rezultate

Obdelava najmanj 2 m3 PISZ  odpadne vode na dan s prototipom na sončno energijo, ki bo izdelan modularno (snemljivi rezervoarji in kontejnerska oprema), kar bo omogočilo enostaven prevoz ter namestitev ali odstranitev. To bo omogočilo fleksibilnost pri obratovalnih pogojih (obdelana količina je lahko višja glede na kakovost odpadnih voda);

Visokokakovostni iztok brez patogenov in ksenobiotskih spojin, ki ga je mogoče ponovno uporabiti (npr. za namakanje in čiščenje) ali varno odvajati v vodotoke;

Zmanjšanje stroškov PISZ obdelave za več kot 80% v primerjavi s klasično aerobno-bakterijsko obdelavo, z uporabo sončnega sevanja in biomase kot virov energije ter izogibanjem stroškom, povezanim z odpadnim blatom. Zmanjšanje stroškov bi bilo lahko še večje, če se bodo upoštevali potencialni prihodki iz prodaje proizvodov iz alg.

Odpraviti vpliv na okolje, povezan z nastankom blata v klasičnih čistilnih napravah in njegovega (običajnega) odlaganja. S tem bi privarčevali 1,15 kg ekvivalenta CO2 / kg blata (indikator je izračunan z modeliranjem na programski opremi Simapro 8.2 in uporabo metodologije IPCC 2013 GWP 100a).

1

Popolnoma zmanjšati izgube hranil, povezane z nastajanjem odpadnega blata v klasičnih sistemih aerobno-bakterijske obdelave odpadne vode.

Vzpostaviti tehnologijo, ki je splošno uporabna za sektor predelovanja sadja in zelenjave, je popolnoma replikabilna, ne glede na lokacijo podjetja ali vrsto izdelka.

1 prototip, ki deluje na 2 demo mestih: v Španiji in Sloveniji;

2 študiji replikacije za prenos izsledkov projekta v 2 “spremljevalnih” podjetjih: v Grčiji in Nemčiji.

4 predlogi za celovito izvajanje (vključno s komercialnimi ponudbami) predlaganega inovativnega čiščenja v 2 podjetjih, ki gostita demo instalacijo, in v dveh prej omenjenih spremljevalnih podjetjih.

2 študiji valorizacije proizvodov iz mikroalg: živalske krme in biognojil, v sodelovanju z dvema podjetjema, ki delujeta v sektorju predelave sadja in zelenjave.

Širjenje dobrih praks. Postavitev mreže deležnikov za razširjanje rezultatov projekta in obsega projekta. Ocenjeno je bilo, da bi bilo lahko vključeno več kot 2.000 institucij / posameznikov iz vseh sektorjev.

Razširjanje rezultatov projekta na nacionalni in mednarodni ravni s pomočjo načrta promocije in mreženja. Ocenjeno je bilo, da bi bilo lahko vključenih več kot 50.000 ljudi iz vseh sektorjev.

Share This