Partnerji / NTUA

TEHNIČNA UNIVERZITETA ATENOV

Oddelek za okoljsko znanost in tehnologijo. Enota za okoljske znanosti in tehnologijo (UEST) deluje pod odgovornostjo Oddelka za kemijske vede na Šoli za kemijsko tehnologijo Nacionalne tehnične univerze v Atenah (NTUA). NTUA je najstarejša in najprestižnejša izobraževalna ustanova Grčije na področju tehnologije in je prispevala k znanstvenemu, tehničnemu in gospodarskemu razvoju države od njene ustanovitve leta 1836.

Dejavnosti NTUA spadajo v dve glavni kategoriji:

i. Izobraževanje – usposabljanje (dodiplomski študij, podiplomski študij, programi izmenjave študentov in izobraževalni programi – seminarji)
ii. Raziskave

Raznolikost raziskovalnih projektov NTUA je resnično velika in kaže na sposobnost univerze, da izvaja ne le osnovne raziskave, temveč se neposredno vključi v probleme družbe, ki jih je mogoče obravnavati z uporabo in / ali tehnološkimi raziskavami in / ali zagotavljanjem tehnoloških storitev. Znanstveno osebje v šolah, skupaj s podiplomskimi raziskovalci, poleg svojih pedagoških in sorodnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti opravlja tudi raziskovalno delo, ki mu pomagajo podiplomski študentje in znatno število zunanjih sodelavcev; obseg in visoke standarde dokazujejo številne publikacije v mednarodnih znanstvenih revijah in zbornikih mednarodnih konferenc ter priznanost NTUA med evropskimi univerzami zaradi vse večjega števila raziskovalnih projektov, ki jih financira EU ter druge grške in tuje organizacije javnega in zasebnega sektorja.
Številni NTUA laboratoriji delujejo kot »storitveni laboratoriji«, ki s svojimi tehnološkimi kompetencami zagotavljajo strokovno svetovanje, testiranje in meritve ter vse specializirane storitve, ki bi bile lahko koristne za razvoj države.

Glavne dejavnosti UEST pokrivajo naslednja področja:

 • Oblikovanje, uporaba in vrednotenje sodobnih tehnologij na področju ravnanja s komunalnimi odpadki;
 • Klimatske spremembe (prilagajanje, ublažitev);
 • Razvoj in uporaba oblikovanja upravljalskih sistemov za izbiro ustrezne sheme za ravnanje s komunalnimi trdnimi odpadki;
 • Razvoj programov za integrirano upravljanje odpadnih voda;
 • Oblikovanje, uporaba in optimizacija laboratorijskih in pilotskih sistemov, vključno z najsodobnejšimi tehnologijami za čiščenje industrijskih odpadnih voda in trdnih odpadkov;
 • Razvoj sistemov za preprečevanje in nadzor onesnaževanja okolja;
 • Razvoj in uporaba inventarnih programov v zvezi s proizvodnjo trdnih odpadkov (komunalnih in industrijskih) in industrijskih odpadnih vod;
 • Razvoj in uporaba inventarnih programov v zvezi s proizvodnjo trdnih odpadkov (komunalnih in industrijskih) in industrijskih odpadnih vod;
 • Razvijanje primernih shem za integrirano upravljanje s posebnimi vrstami trdnih odpadkov (baterije, plastika, rabljena olja, rabljene gume, izrabljena vozila, gradbeni odpadki in rušilni odpadki, odpadki iz električne in elektronske opreme itd.) na lokalni in nacionalni ravni;
 • Razvoj ustreznih shem za integrirano ravnanje z nevarnimi odpadki na lokalni in nacionalni ravni;
 • Razvoj in uporaba izdelave odločitvenih sistemov za izbiro ustreznega mesta za gradnjo čistilnih naprav;
 • Razvoj in uporaba sistemov za ocenjevanje in napovedovanje širjenja onesnaženja na onesnaženih področjih;
 • Presoja vplivov na okolje;
 • Razvoj simulacijskih modelov in drugih programskih orodij;
 • Analiza življenskega cikla (LCA), upravljanje z izdelki ob koncu njihove življenjske dobe;
 • Onesnaženje zraka ter preprečevanje in nadzorovanje onesnaženja;
 • Energetsko inženirstvo: varčevanje z energijo v industriji; sistemi obnovljivih virov energije: geotermalna energija, biomasa, sončna energija in veter; energetska soproizvodnja; izgorevanje premoga, uplinjanje in utekočinjanje; uplinjanje biomase;
 • Procesno inženirstvo: oblikovanje procesov okoljskih sistemov; simulacija okoljskih in kemičnih sistemov; sinteza okoljskih procesov; sinteza reakcij; modeliranje in nadzor polimerizacijskih reaktorjev; dinamična simulacija sistemov.

UEST deluje v tesnem sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in ​​drugimi vladnimi agencijami ter različnimi evropskimi in mednarodnimi organizacijami, ki zagotavljajo prispevke za upravljanje okolja za razvoj in izvajanje nacionalnih strategij in akcijskih načrtov. Okvirni tekoči in zaključeni projekti delovne skupine UEST so na voljo na naslovu: http://www.uest.gr/projects.html.
Laboratorij UEST ima certifikat ISO17025 v skladu s standardom ELOT ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 in je že bil certificiran s standardom EN ISO 9001:2008 od leta 2008.

Share This