το έργο/ Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου LIFE ALGAECAN είναι οι εξής

Να καταδειχθεί η τεχνική και οικονομική εφικτότητα μίας καινότομου ιδέας για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της ΒΜΟ, βασισμένη στην καλλιέργεια ετεροτροφικών φυκών προκειμένου να υποκατασταθεί, μακροπρόθεσμα, η παραδοσιακή αερόβια χώνευση ως η προτιμώμενη μέθοδος για την επεξεργασία των συγκεκριμένων ρευμάτων, αφού, αντί απόβλητης ιλύος και απωλειών σε θρεπτικά, παράγονται υψηλής προστιθέμενης αξίας μικροφύκη.

Να παρασχεθεί στους διαχειριστές των ΒΜΟ μία οικονομικά αποδοτική διεργασία για την επιτόπια επεξεργασία ρευμάτων τα οποία είναι πλούσια σε οργανική ύλη, θρεπτικά συστατικά και άλατα.

Να αναπαραχθεί το συγκεκριμένο μοντέλο στις βιομηχανικές μονάδες δύο Ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία και Σλοβενία).

Να μεταβιβαστούν τα ευρήματα του έργου σε δύο βιομηχανικές μονάδες-ακολούθους (μία στην Ελλάδα και μία στη Γερμανία).

1

Να προωθηθεί η μεταβιβασιμότητα του μοντέλου του έργου LIFE ALGAECAN σε άλλες βιομηχανικές μονάδες και Ευρωπαϊκά μέλη-κράτη.

Να καταδειχθεί το εμπορικό ενδιαφέρον της τεχνολογίας και του παραγόμενου, με βάση τα φύκη, προϊόντος, που θα προκύψουν.

Να ενθαρρυνθεί η ενεργός εμπλοκή των ενδιαφερόμενων ομάδων στην υλοποίηση της Οδηγίας για τα Νερά και στην ενίσχυση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την αποδοτικότητα των πόρων, συμπεριλαμβανομένου και του χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη.

Κατά την εκτέλεση του έργου συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι φορείς από κλάδους-στόχους (ΒΜΟ, βιομηχανίες παραγωγής ζωοτροφών και λιπασμάτων, αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, κτλ) θα δεσμευτούν να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των προαναφερθέντων στόχων.

Share This