Το έργο / Δράσεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ALGAECAN

ι δράσεις και τα μέσα, που εμπλέκονται στην εκτέλεση του έργου, έχουν ως ακολούθως:
Η δομή του έργου εξασφαλίζει την επιτυχημένη υλοποίηση του, μέσω μίας αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των προβλεπόμενων δράσεων και δραστηριοτήτων. Οι προπαρασκευαστικές δράσεις παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία διαμορφώνοντας τις δράσεις υλοποίησης, διευκολύνοντας το τελικό σχεδιασμό και την κατασκευή (Δράση Β2), και τη λειτουργία/επίδειξη (Δράσεις Β3 και Β4) του πρωτοτύπου σε διαφορετικές τοποθεσίες. Ο σχεδιασμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς, τη σύσταση των ρευμάτων και τις προδιαγραφές των τεχνολογιών (Δράση A1, A3 και A4)..

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, θα κατασκευαστεί και θα εγκατασταθεί μία μονάδα επίδειξης σε δύο περιοχές-στόχους: μία εταιρεία κονσερβοποίησης λαχανικών (στην Ισπανία) και μία εταιρεία επεξεργασίας φρούτων (στη Σλοβενία). Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του πρωτοτύπου, θα ζητηθούν καταρχάς οι απαραίτητες διοικητικές εξουσιοδοτήσεις (Δράση Α2). Με την ολοκλήρωση του έργου, θα λάβει χώρα μία μελέτη για την αναπαραγωγή του στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Η πρωτότυπη μονάδα θα λειτουργήσει για ικανή χρονική περίοδο (κατ’ ελάχιστο για 8 μήνες) και τα τελικά της προϊόντα θα εκτιμηθούν και αξιολογηθούν από τη σκοπιά του εμπορικού ενδιαφέροντός τους (Δράση Β8). Προκειμένου να παρακολουθείται η απόδοση του εφαρμοζόμενου συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μία σειρά δεικτών, οι οποίοι θα τεθούν στις Δράσεις C, θα ελέγχεται τακτικά και οι τιμές τους θα συγκρίνονται έναντι της αρχικής κατάστασης, από όπου ξεκίνησε το έργο. Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση θα χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνουν ειδικές τεχνικές συστάσεις για την υλοποίηση του έργου σε πλήρη κλίμακα. Τα αποτελέσματα αυτά του έργου θα παράσχουν τη βάση για την επιτυχημένη ανάληψη των συμπερασμάτων του έργου, καθώς και για την ενοποίηση δύο μελετών αναπαραγωγής, για τους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συνεχίσουν τα ευρήματα του έργου (μονάδες-ακόλουθοι).

Μία ευρεία ποικιλία δράσεων δημοσιοποίησης έχει προβλεφθεί με στόχο να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση και να επιτραπεί η αναπαραγωγή και η μεταβιβασιμότητα των αποτελεσμάτων οπουδήποτε αλλού υπό παρόμοιες συνθήκες. Τα ευρήματα του έργου θα δημοσιοποιηθούν, μέσω διαφόρων επικοινωνιακών καναλιών (ιστοσελίδα, εκπαιδευτικά μαθήματα, επισκέψεις στους χώρους των εγκαταστάσεων, δελτία τύπου, κτλ.), στα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη και τις ομάδες-στόχους. Ένας συντονιστής και τρεις επιτροπές (το Γραφείο Προγραμματισμού, η Επιτροπή του έργου LIFE ALGAECAN και μία Συμβουλευτική Επιτροπή) θα οριστούν κατά την έναρξη του έργου για τον επιτυχημένο προγραμματισμό και την επιτυχημένη εκτέλεσή του.

Share This