Το έργο / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο LIFE ALGAECAN θα επιδιώξει την επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων

Την επεξεργασία, κατ’ ελάχιστον, 2m3 /ημέρα υγρών αποβλήτων, προερχόμενα από ΒΜΟ, σε μία ηλιακά-τροφοδοτούμενη πρωτότυπη μονάδα, κατασκευασμένη με έναν ειδικό τρόπο (αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και εξοπλισμός με δυνατότητα εισαγωγής σε κοντέινερ), ο οποίος καθιστά εύκολη τη μεταφορά και εγκατάσταση/απεγκατάστασή του, καθιστώντας δυνατή την ευελιξία προσαρμογής της στις εκάστοτε λειτουργικές συνθήκες (η προς επεξεργασία ποσότητα μπορεί να είναι μεγαλύτερη σύμφωνα με την ποιότητα των εκροών).

Τη λήψη τελικής εκροής υψηλής ποιότητας, 100% απαλλαγμένη από παθογόνους μικροοργανισμούς και ξενοβιοτικά συστατικά, η οποία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί (π. χ. στην άρδευση και τον καθαρισμό) ή να απορριφθεί στα υδάτινα ρεύματα.

Τη μείωση, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80%, του κόστους της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της ΒΜΟ, σε σύγκριση με αυτό της παραδοσιακής επεξεργασίας με μία μονάδα αερόβιας χώνευσης, κάνοντας χρήση ηλιακή ακτινοβολία και βιομάζα ως πηγές ενέργειας και αποφεύγοντας τα παραδοσιακά κόστη τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση της αερόβιας ιλύος. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν ληφθούν υπόψη τα δυνητικά έσοδα από την πώληση των προϊόντων με βάση τα μικροφύκη.

Τη μείωση, σε ποσοστό 100%, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή απόβλητης ιλύος στα παραδοσιακά συστήματα αερόβιας επεξεργασίας και τη συνήθη ταφή της. Η μείωση αυτή μεταφράζεται ως εξοικονόμηση 1.15 kg ισοδυνάμου CO2 /kg ιλύος που αποφεύγεται (δείκτης υπολογισμένος με μοντελοποίηση στο λογισμικό Simapro 8.2 και χρήση της μεθοδολογίας IPCC 2013 GWP 100a).

g

Τη μείωση, σε ποσοστό 100%, των απωλειών, σε θρεπτικά συστατικά, που σχετίζονται με την παραγωγή απόβλητης ιλύος στα παραδοσιακά συστήματα αερόβιας επεξεργασίας.

Την παροχή, στον κλάδο μεταποίησης οπωροκηπευτικών, μίας τεχνολογίας γενικής εφαρμογής, πλήρως αναπαραγωγίσιμης, ανεξάρτητης από τη γεωγραφική θέση της εγκατάστασης ή του, προς επεξεργασία, προϊόντος.

1 πρωτότυπη μονάδα, η οποία θα λειτουργεί σε 2 περιοχές επίδειξης: 1 στην Ισπανία και 1 στη Σλοβενία.

i

2 μελέτες αναπαραγωγής για τη μεταφορά των ευρημάτων του έργου σε δύο μονάδες-ακολούθους: 1 στην Ελλάδα και 1 στη Γερμανία.

4 προτάσεις για την υλοποίηση της προτεινόμενης, καινοτόμου επεξεργασίας σε πλήρη κλίμακα, στις 2 εταιρείες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν τις μονάδες επίδειξης και στις 2 προαναφερθείσες μονάδες-ακολούθους.

2 μελέτες αξιοποίησης του παραγόμενου προϊόντος, με βάση τα μικροφύκη, ως ζωοτροφής και ως βιολιπάσματος, σε συνεργασία με 2 εταιρείες των αντίστοιχων κλάδων.

Τη δημοσιοποίηση καλών πρακτικών, τη δημιουργία δικτύου επαφών για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και την εξάπλωση του σκοπού του έργου, επαφές οι οποίες εκτιμώνται σε περισσότερες από 2,000 εταιρείες/πρόσωπα.

Τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω σχεδίου δημοσιοποίησης και δράσεων δικτύωσης. Οι αντίστοιχοι ενδιαφερόμενοι εκτιμώνται σε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους από όλους τους κλάδους.

Share This