Νομικό σημείωμα

Νομική σημείωση και γενικοί όροι χρήσης:

Αυτοί οι Γενικοί Όροι αποσκοπούν στη ρύθμιση της χρήσης της Ιστοσελίδας “lifealchemia.eu” (εφεξής “ο ιστός”), του οποίου ο κάτοχος είναι FUNDACION CARTIF (εφεξής, CARTIF), με το CIF G47565478, κατοικίας στο Parque Tecnológico de Boecillo. P 205 – 47151 Boecillo (Βαγιαδολίδ) – Ισπανία και εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιδρυμάτων της Castilla y León. Ψήφισμα 2005. Φύλλο εγγραφής 47001PAT. Εγγραφή nº3., Με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω αυτού του συνδέσμου .

Όροι πρόσβασης:

Ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE ALCHEMIA. Η χρήση του συνεπάγεται πλήρη αποδοχή από τους Χρήστες αυτών των προϋποθέσεων, οπότε εάν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, πρέπει να αποφύγετε τη χρήση του ιστότοπου, καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν. Η CARTIF διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τις τροποποιήσεις που θεωρεί κατάλληλες, να είναι σε θέση να τροποποιήσει, να διαγράψει ή να συμπεριλάβει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, νέο περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται και εντοπίζονται και τους όρους χρήσης του η ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου και των περιεχομένων που περιλαμβάνονται εκεί, υπό την ευθύνη του, και κατά συνέπεια δεσμεύεται:

  • Μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για να εκτελείτε δραστηριότητες που είναι αντίθετες με το νόμο, την ηθική ή τη γενική δημόσια τάξη και μην κάνετε νόμιμη και έντιμη χρήση σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους, καθώς και αποφύγετε να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή ζημιά στον ιστότοπο ή / και αποτροπή της κανονικής χρήσης και χρήσης από άλλους χρήστες
  • Μην χειρίζεστε ή τροποποιείτε περιεχόμενο του ιστότοπου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του
  • Να μην αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να διανέμετε, να επικοινωνείτε δημόσια, να μετασχηματίζετε ή να τροποποιείτε το περιεχόμενο, εκτός εάν έχετε την υποχρεωτική εξουσιοδότηση του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων ή επιτρέπεται νομικά. καθώς και διαγραφή, παράκαμψη ή χειρισμός των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων στοιχείων αναγνώρισης των δικαιωμάτων της CARTIF ή των κατόχων της που ενσωματώνονται στο περιεχόμενο, καθώς και των συσκευών τεχνικής προστασίας ή τυχόν μηχανισμών πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχονται στο προαναφερθέν περιεχόμενο.
  • Χωρίς αναπαραγωγή, κοπιάρ, διανομή, comunicar públicamente, transformar o modificar los contenidos, a meno que se cuente con la preceptiva autorización del titular de losespondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; así como suprimir, eludir o manipular el Copyright y demás datos identificativos de los derechos de CARTIF o de sus titulares ενσωματώνει ένα los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de informaciónón que pónososenón que pónososónón que pónososónón que pónidos
  • Μην εισάγετε ή διαδίδετε προγράμματα δεδομένων στο Διαδίκτυο (ιούς ή οποιοδήποτε είδος επιβλαβούς λογισμικού) που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστό.

Το CARTIF δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα και τη συνέχεια της ιστοσελίδας. Η CARTIF δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές και απώλειες που ενδέχεται να προκύψουν, ούτε για τεχνικά ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένων ιών ή άλλων επιβλαβών στοιχείων, ανεξάρτητα από τη φύση, που προέρχονται από τη χρήση των πληροφοριών και των υλικών που περιέχονται στον Ιστό.

Πολιτική για τα cookies:

Προκειμένου να παρέχεται καλύτερη εξυπηρέτηση, το CARTIF αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη μικρά αρχεία πληροφοριών που ονομάζονται cookie, χρησιμοποιούνται για την ορθή λειτουργία ορισμένων από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και για στατιστικά στοιχεία χρήσης, διάγνωση προβλημάτων στον ιστό και για τη διαχείριση ορισμένων τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Για τον περιορισμό ή τον περιορισμό της εισαγωγής cookie στον υπολογιστή σας, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα περιήγησής σας για το σκοπό αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookie.

Ευθύνες:

Ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές οποιασδήποτε φύσης που ενδέχεται να υποστεί η CARTIF ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται στους παρόντες Γενικούς Όρους.

Η CARTIF δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή καθιστά δυνατό έλεγχο των υπερσυνδέσμων που περιέχουν τον ιστό σε εξωτερικό περιεχόμενο σε αυτό. Ωστόσο, καταργήστε συνδέσμους που περιλαμβάνουν παράνομο περιεχόμενο το συντομότερο δυνατό για να τον συναντήσετε.

Διανοητική και βιομηχανική ιδιοκτησία:

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα περιεχόμενα του διαδικτύου και, συγκεκριμένα, όλων των πληροφοριών και υλικών, η δομή, η επιλογή, η ρύθμιση και η παροχή των περιεχομένων του, τα προγράμματα και η ανάπτυξη εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε σχέση με αυτά, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. και βιομηχανική ιδιοκτησία που ανήκει στον κάτοχο της ιστοσελίδας ή, κατά περίπτωση, τρίτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ contenidos sin la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por parte de CARTIF o del tercero titular de los derechos afectados.

Σε καμία περίπτωση η πρόσβαση σε αυτούς ή η χρήση τους από τον Χρήστη δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε είδος παραίτησης, μετάδοσης ή ολικής ή μερικής μεταβίβασης των εν λόγω δικαιωμάτων, ούτε παρέχει δικαίωμα χρήσης, αλλαγής, εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής, διανομής ή δημόσιας επικοινωνίας σχετικά με είπε τα δικαιώματα. περιεχόμενα χωρίς την προηγούμενη και ρητή εξουσιοδότηση που έχει χορηγηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από την CARTIF ή τον τρίτο κάτοχο των επηρεαζόμενων δικαιωμάτων.

Όλα τα εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες ή διακριτικά σήματα που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της CARTIF και / ή τρίτων εταιρειών. Απαγορεύεται η χρήση τους ή η λήψη τους μόνιμα, η αντιγραφή τους ή η διανομή τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την υποχρεωτική συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

Εάν ο Χρήστης ή ένα τρίτο μέρος θεωρεί ότι οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα έχει εισαχθεί στον Ιστό κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους, πρέπει να στείλει μια ειδοποίηση στην CARTIF, η οποία να αναγνωρίζει τον εαυτό της και τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας που φέρεται ότι έχουν παραβιαστεί , παρέχοντας τίτλο ή διαπίστευση της εκπροσώπησης των προαναφερθέντων δικαιωμάτων.

Ο ιστότοπος ενσωματώνει επίσης γραφικούς πόρους από τρίτα μέρη σε ορισμένες από τις ενότητες του, αυτές οι εικόνες είναι γενικά δωρεάν για χρήση (Creative Commons). Παρακάτω αναφέρουμε την προέλευση αυτών των πόρων και την αντίστοιχη ισχύουσα άδεια:

Παίρνουμε αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε το έργο των προηγούμενων αποθετηρίων και συγγραφέων δωρεάν περιεχομένου πολυμέσων.

Προστασία δεδομένων:

Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας.

Εμπιστευτικότητα:

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που κάποιος συμβαλλόμενος επικοινωνεί ή παρέχει στον άλλον ή στις οποίες έχει πρόσβαση κάποιος από αυτούς, θα θεωρείται εμπιστευτικός και ενδέχεται να μην αποκαλυφθεί, να εμφανιστεί, να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να συζητηθεί με τρίτους ή να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε μέρος για σκοπούς . ξένοι σε εκείνους που έδωσαν κίνητρα στην επικοινωνία τους.

Εφαρμοστέα νομοθεσία και δικαιοδοσία:

Αυτοί οι Γενικοί Όροι θα διέπονται από τις διατάξεις της ισπανικής νομοθεσίας. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των μερών σε σχέση με την ερμηνεία και την εκτέλεση αυτού του εγγράφου, και τα δύο μέρη συμφωνούν ρητά και παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που μπορεί να αντιστοιχεί σε αυτά, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Βαγιαδολίδ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από νόμος. ενάντια στην περίπτωση των καταναλωτών.

© Πνευματικά δικαιώματα 2017-2022. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΟΥ. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.


Share This