Εταίροι / NTUA

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

HΜονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΠΕΤ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), λειτουργεί υπό την ευθύνη της σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το ΕΜΠ είναι το παλιότερο και πιο έγκριτο εκπαιδευτικό τεχνολογικό ινστιτούτο της Ελλάδας και έχει συμβάλει στο μέγιστο βαθμό στην επιστημονική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη από την ίδρυσή του, το 1836.

Οι δραστηριότητες του ΕΜΠ, σε γενικές γραμμές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

i. Εκαπαιδευτικές (προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και σεμινάρια) και
ii. Ερευνητικές

α ερευνητικά έργα του ΕΜΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, υπογραμμίζοντας την ικανότητα του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή όχι μόνο θεωρητικής έρευνας, αλλά και εφαρμοσμένης, απαντώντας άμεσα σε προβλήματα της κοινωνίας είτε εφαρμόζοντας τεχνολογική έρευνα είτε παρέχοντας τεχνολογικές υπηρεσίες.
Το επιστημονικό προσωπικό των σχολών του ιδρύματος, εκτός από τις διδακτικές και τις λοιπές εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, εκπονεί ερευνητικές δραστηριότητες επικουρούμενες από μεταπτυχιακούς φοιτητές και έναν αξιόλογο αριθμό εξωτερικών συνεργατών. Η έρευνα υψηλών προδιαγραφών που λαμβάνει χώρα στο ίδρυμα αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και από την περίοπτη θέση που κατέχει το ΕΜΠ μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, λόγω του αυξανόμενου αριθμού των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αλλά και από άλλους ελληνικούς και ξένους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Πολλά από τα εργαστήρια του ΕΜΠ λειτουργούν και ως εξουσιοδοτημένα εργαστήρια τα οποία παρέχουν συμβουλές από ειδικούς, εκτελούν δοκιμές και μετρήσεις και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, στο πλαίσιο των τεχνολογικών δυνατοτήτων του ιδρύματος, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη της χώρας.

Οι βασικές δραστηριότητες της ΜΠΕΤ είναι οι ακόλουθες::

 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της διαχείρισης αστικών, στερεών αποβλήτων
 • Δράσεις πρόληψης και μείωσης της κλιματικής αλλαγής
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων λήψης αποφάσεων σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων συστημάτων για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών αποβλήτων
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και βελτιστοποίηση σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα συστημάτων που περιλαμβάνουν σύγχρονες τεχνολογίες για την επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων
 • Ανάπτυξη συστημάτων για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων καταγραφής της παραγωγής αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών και βιομηχανικών λυμάτων
 • Ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
 • Ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση ειδικών ρευμάτων στερεών αποβλήτων (όπως μπαταρίες, πλαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα κατασκευών, χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές συσκευές κ.α.) σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
 • Ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων λήψης αποφάσεων για την επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων λήψης αποφάσεων για την εκτίμηση και την πρόβλεψη του χρόνου διάχυσης της ρύπανσης σε ήδη ρυπασμένες περιοχές
 • Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης
 • Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) και οικολογικός σχεδιασμός
 • Έλεγχος και πρόληψη ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Γεωθερμία, Βιομάζα, Ηλιακή και Αιολική. Συμπαραγωγή ενέργειας.Καύση άνθρακα, αεριοποίηση και υγροποίηση. Αεριοποίηση βιομάζας
 • Μηχανική διεργασιών: σχεδιασμός περιβαλλοντικών συστημάτων, προσομοίωση περιβαλλοντικών και χημικών συστημάτων, βελτιστοποίηση διεργασιών, μοντελοποίηση και έλεγχος αντιδράσεων πολυμερισμού, δυναμική προσομοίωση συστημάτων.

Η ΜΠΕΤ συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια υπουργεία και άλλους κυβερνητικούς φορείς καθώς και διάφορους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, παρέχοντας πληροφορίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης. Πληροφορίες για τα έργα που υπάρχουν σε εξέλιξη αλλά και αυτά που έχουν ήδη ολοκληρωθεί είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμ: http://www.uest.gr/projects.html.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΠΕΤ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 17025 σύμφωνα με το πρότυπο ELOT ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και έχει ήδη πιστοποιηθεί με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 από το 2008.

Share This