Εταίροι / CARTIF

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CARTIF

Tο CARTIF είναι ένα οριζόντιας οργάνωσης λειτουργίας, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τεχνολογικό κέντρο. Αποστολή του είναι να προσφέρει καινοτόμες λύσεις στις επιχειρήσεις για να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, τα συστήματα και τα προϊόντα τους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους και δημιουργώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Το CARTIF αναπτύσσει προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που χρηματοδοτούνται απευθείας από εταιρίες ή δημόσιους φορείς μέσω ανταγωνιστικών προσκλήσεων. Επίσης, παρέχει συμβουλές στις τοπικές αρχές (δήμους και περιφέρειες) για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων έργων υψηλής οικονομικής απόδοσης.
Το CARTIF, διατηρεί τις ίδιες σταθερές αξίες και στόχους από την ίδρυσή του το 1994, δίνοντας προτεραιότητα στη συνεισφορά για την ανάπτυξη του κοινωνικού και οικονομικού τομέα μέσω της χρήσης και της ενθάρρυνσης καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, μέσω της ανάπτυξης και διάχυσης της έρευνας στους αντίστοιχους τομείς.

Οι διεπιστημονικές ομάδες του δραστηριοποιούνται σε πέντε γνωστικές περιοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικούς οικονομικούς και τεχνολογικούς κλάδους: τη βιομηχανία, την ενέργεια και το περιβάλλον, τις κατασκευές και τις υποδομές, τα γεωργικά τρόφιμα, την υγεία και την ποιότητα ζωής.

Τα παραπάνω υποστηρίζονται μέσω εργαστηριακών διαδικασιών που εξυπηρετούν την έρευνα όπως αναλύσεις και δοκιμές, 3D Scanning, χαρακτηρισμός βιομάζας, βιοτεχνολογία και υλικά. Συμπληρωματικά, η διεπιστημονική ομάδα του CARTIF υποστηρίζει επίσης άλλες τεχνολογικές υπηρεσίες όπως η διαχείριση καινοτομίας και η μεταφορά τεχνολογίας με στόχο την αύξηση του επιπέδου επιχειρηματικής καινοτομίας, την καλύτερη οργάνωση των προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης και την αποκόμιση μεγαλύτερων οφελών από τις παραγόμενες, στο ίδρυμα, ιδέες.

Share This