Βιομηχανική βιωσιμότητα

Επεξεργασία λυμάτων με φύκια και ηλιακή ενέργεια

Βιομηχανική βιωσιμότητα

Περιβάλλον

100% μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Περιβάλλον

Πρωτοποριακή τεχνολογία

Επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση πόρων

Πρωτοποριακή τεχνολογία

LIFE έργο

Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό έργο

LIFE έργο

Αποτελέσματα αναπαραγωγιμότητας

Διάδοση του έργου σε διεθνές επίπεδο

Αποτελέσματα αναπαραγωγιμότητας

LIFE ALGAECAN

Προσθέτοντας βιωσιμότητα στη Βιομηχανία Μεταποίησης Οπωροκηπευτικών (ΒΜΟ) μέσω ηλιακά τροφοδοτούμενης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με φύκη

Το έργο LIFE ALGAECAN (LIFE16 ENV/ES/000180) θα προωθήσει την εκπλήρωση σημαντικών Ευρωπαϊκών Oδηγιών και προτεραιοτήτων, όπως η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ),η Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, η Οδηγία 2008/1/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και η Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H Ευρώπη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο παραγωγός οπωροκηπευτικών. Αυτή η βιομηχανία μεταποίησης οπωροκηπευτικών (ΒΜΟ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς κλάδους στην Ευρώπη με όρους παραγωγής, ανάπτυξης, κατανάλωσης και εξαγωγών. Το έργο LIFE ALGAECAN προτείνει ένα μοντέλο βιώσιμης επεξεργασίας εκροών υψηλού οργανικού φορτίου και αλατότητας, το οποίο συνδυάζει μία οικονομικά αποδοτική καλλιέργεια ετεροτροφικών φυκών, μέσω ξήρανσης με ψεκασμό των συλλεγόμενων μικροφυκών για τη λήψη ενός προϊόντος εμπορικού ενδιαφέροντος, ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιολιπασμάτων, ζωοτροφής, βιοπλαστικών, κτλ.

Η τεχνολογία που πρόκειται να εφαρμοστεί στο έργο είναι μία καινοτόμος ιδέα για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίησή τους και την ανάκτηση πόρων προκειμένου για τη λήψη ενός υγρού ρεύματος υψηλής ποιότητας και επαναχρησιμοποιούμενου. Η επεξεργασία που προτείνεται για εκροές υψηλού οργανικού φορτίου και αλατότητας είναι απλή, από τεχνολογική σκοπιά, με τα κόστη που συνδέονται με την επεξεργασία (τόσο με την ίδια τη διεργασία όσο και με την απαιτούμενη ενέργεια) να είναι χαμηλά, ενώ η ίδια επεξεργασία θα λάβει χώρα επιτόπου. Το πρωτότυπο θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια και βιομάζα), οι οποίες θα ελαχιστοποιήσουν το αποτύπωμα άνθρακα και τα λειτουργικά κόστη της διεργασίας. Η ποιότητα της τελικής εκροής θα είναι πολύ υψηλή, δίνοντας τη δυνατότητα για την επαναχρησιμοποίησή της για τον καθαρισμό του εξοπλισμού και για αρδευτικούς σκοπούς.

Κατά την εκτέλεση του έργου συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι φορείς από κλάδους-στόχους (ΒΜΟ, βιομηχανίες παραγωγής ζωοτροφών και λιπασμάτων, αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, κτλ.) θα δεσμευτούν να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των προαναφερθέντων στόχων.

Στόχοι

The main objectives of the LIFE ALGAECAN project are to demonstrate the technical and economic feasibility of an innovative concept for fruit and vegetables processing industry (FVPI) wastewater treatment based on heterotrophic microalgae ...

Διαβάστε περισσότερα
Δράσεις

The structure of the project ensures its successful implementation, since there is an effective interaction between the actions and the activities foreseen. The preparatory actions shall provide input to the implementation actions ...

Διαβάστε περισσότερα
Ελάτε μαζί μας

If you represent a facility which performs: Treatment and processing of animal and/or vegetable materials in food and/or drink production, Fertilizers production or Animal feeding production. LIFE ALGAECAN invites you to ...

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter LIFE ALGAECAN

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Νέα

Τελευταία νέα του έργου