Glavni cilji projekta LIFE ALGAECAN:
Prikaz tehnične in ekonomske izvedljivosti inovativnega koncepta za predelovalno industrijo sadja in zelenjave (PISZ), kjer obdelava odpadnih vod temelji na heterotrofni kulturi mikroalg. Dolgoročno bi pristop lahko nadomestil klasično aerobno bakterijsko čiščenje odpadnih vod, saj bi namesto odpadnega aktivnega blata in izgube hranilnih snovi proizvajali mikroalgno biomaso za produkte z dodano vrednostjo;
Upravljavcem PISZ zagotoviti stroškovno učinkovit postopek za čiščenje odpadnih vod, bogatih z organskimi snovmi, hranili in solmi, na sami lokaciji proizvodnje;
Replicirati ta model v podjetjih vsaj dveh evropskih držav (Španija in Slovenija);
Prenesti ugotovitve projekta v dve dodatni instituciji (v Grčiji in Nemčiji);
Spodbujati prenosljivost modela LIFE ALGAECAN drugim institucijam in članicam EU;
rikazati komercialno zanimivost tehnologije in pridobljenega proizvoda iz alg. Dva pristopa in tržna analiza bodo ocenili tržni potencial;
Spodbujati dejavno udeležbo zainteresiranih strani pri izvajanju Vodne direktive in podpirati zakonodajo, povezano z učinkovito rabo virov, vključno s Časovnim načrtom za Evropo, gospodarno z viri.

Med izvajanjem projekta bodo za zagotovitev izpolnjevanja zgoraj navedenih ciljev vključene posebne zainteresirane strani iz ciljnih sektorjev (PISZ, živalska krma in industrija gnojil, zakonodajalci itd.).

Algas